STADGAR
STADGAR

 

 

Stadgar för Njurunda Classic Moppe

 

Stiftad i Njurunda 1990. Antagna vid konstituerande möte i Njurunda

den 8 maj 1992.

 

1.    Klubbens namn

Klubbens namn är Njurunda Classic Moppe.

 

2.     Klubbens natur och ändamål

Klubben är en ideell sammanslutning, som utan ekonomiska intressen skall i

en kulturbevarande anda:

     A. främja intresset för tekniskt och historiskt intressanta motorfordon i

           allmänhet och i synnerhet:

B.     verka för bevarandet och restaurering av veteranmopeder

C.     tillvarata och bevara veteranmopeder

D.     sprida kunskaper om veteranmopeder

E.      skapa förståelse och goodwill för veteranmopeder

 

3.    Klubbens verksamhet

Klubben skall verka för den ovan angivna målsättningen genom att:

A.     insamla och arkivera litteratur och dokument angående veteranmopeder

B.      bearbeta och publicera följande:

Medlemsblad, annonsblad, medlems- och fordonsförteckning. För att

underlätta kontakten mellan medlemmarna och med andra klubbar med

likartad målsättning och verksamhet.

     D. Medverka till och underlätta för medlemmarna att bevara och restaurera

           på ett vederhäftigt sätt

E. samarbeta med myndigheter, andra in- och utländska klubbar institutioner

med flera med anknytning till veteranmopeder.

F.      arrangera medlemsmöten, träffar, rallyn och annan liknande verksamhet

för att underlätta och uppmuntra medlemmarnas ideella kulturbevarande

verksamhet.

 

4.     Medlemskap

Njurunda Classic Moppe har ordinarie medlemmar samt hedersmedlemmar.

Ordinarie medlemskap kan vinnas av envar som så önskar och erlägger

medlemsavgift

Årsmötet kan kalla särskilt förtjänt person till hedersmedlem.

5. Beslutande och verkställande organ

Högsta beslutande organ är Årsmöte. Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet handhas av styrelsen som verkställer beslut från årsmöte eller allmänt möte, och som också fattar nödvändiga beslut om klubbens löpande verksamhet under verksamhetsåret.

 

6. Verksamhetsåret samt årsmöte

Klubbens verksamhetsår och räkenskaper omfattar tiden 1 januari till 31 december. Årsmöte skall hållas på av styrelsen utsedd plats och tid årligen före utgången av februari månad. Styrelsen kallar samt anslår förslag till dagordning på allmänna anslagsplatser eller med post till medlemmarna på angiven adress minst två veckor före utsatt tid för årsmötet.

 

Härvid skall följande ärenden förekomma:

1.        justering av röstlängd/medlemslista

2.        fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

3.        val av ordförande och sekreterare för årsmötet

4.        val av två justeringsmän, tillika rösträknare

5.        genomgång och godkännande av föregående årsmötesprotokoll

6.        föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse

7.        genomgång av revisorernas berättelse

8.        fastställande av resultat- och balansräkning

9.        fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar

10.   behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

11.   val av styrelseledamöter

12.   val av revisorer

13.   val av ledamöter i valberedning

14.   fastställande av medlemsavgift samt budget för kommande verksamhetsår

15.   övriga frågor

 

Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får ej ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Ordföranden har utslagsröst.

 

7. Revision

Revisorerna skall vara två ordinarie och en suppleant. De skall väljas för ett år i taget. Styrelsen skall senast en månad före årsmötesdagen tillhandahålla revisorerna räkenskapshandlingar, styrelseprotokoll samt kassarapport för granskning. Revisorerna skall närsomhelst under verksamhetsåret på begäran erhålla tillgång till räkenskapsmaterial och kassa för erforderliga kontroller.

8. Allmänt möte

Extra ordinarie allmänt medlemsmöte skall hållas när styrelsen anser det erforderligt eller när minst 10 av klubbens medlemmar påkallar det. Styrelsen är då skyldig att utfärda kallelse till sådant möte. Tid och plats för mötet bestämmer styrelsen eller den grupp av medlemmar som påkallar mötet. Beträffande kallelse till mötet, frågor på dagordningen och röstning gäller i tillämpliga delar vad som för årsmöte är stadgat. Till kallelse till allmänt möte skall bifogas dagordning och eventuella skriftliga motioner till mötet.

 

9. Styrelse

Klubbens styrelse skall bestå av minst 5 medlemmar som ordinarie ledamöter samt minst 2 medlemmar som suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig när minst 5 av dessa ledamöter eller suppleanter är närvarande. Val av styrelseledamot sker på årsmötet. Suppleanter väljes för 1 år. Föreslagen styrelsemedlem skall vara personligen närvarande vid valet. Klubbens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

Vid jämnt antal röster har ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst 3 ledamöter så påfordrar.

 

10. Avgifter

Medlemsavgift fastställes av årsmötet, hedersmedlem erlägger ej någon avgift. Medlemsavgift gäller för tid som beslutas på årsmötet. Medlem som ej erlagt avgift på den förfallodag som årsmötet bestämt, anses ha utträtt ur klubben och har ej rösträtt.

 

11. Utträde och uteslutning

Medlem som genom skriftlig inlaga begär att få utträda ur klubben befrias omedelbart från medlemskapet. Inbetalda avgifter återbetalas ej. Medlem som grovt bryter mot klubbans målsättning eller syften kan uteslutas ur klubben genom beslut vid årsmöte eller allmänt möte.

 

12. Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av envar medlem och skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 3 veckor före årsmöte eller allmänt möte. Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelse till årsmöte gäller även allmänt möte. Vid omröstning krävs att 2/3 av de närvarande bifaller ändrings-förslaget.

 

13. Upplösning av klubben

Endast klubbens styrelse kan till årsmöte eller allmänt möte förslå att klubben upplöses. Beslut om upplösning måste fastställas vid tre på varandra följande

årsmöten eller allmänna möten och med minst ¾ av de närvarandes röster. Vid upplösning av klubben skall eventuella tillgångar tillfalla Sundsvalls Motorveteraner alt. Barn och habiliteringscentrum vid

Länssjukhuset i Sundsvall


Hej!
Prova att göra en egen webbsida precis som jag.
Det är enkelt och du kan prova helt gratis.
ANNONS